1- تبدیل وزنی زعفران (هر کیلوگرم گل چقدر زعفران می دهد؟)

بر اساس بررسی های انجام شده بر روی محصول گل بدست آمده از مزارع مناطق مختلف و با سنین متفاوت و با در نظر گرفتن ضریب تغییرات ۱۰ درصد می توان گفت که تعداد ۲۱۷۳ گل زعفران تازه معادل یک کیلو گرم وزن دارد و برای تولید یک کیلوگرم کلاله خشک (زعفران سرگل) 105/4 کیلوگرم گل تازه معادل ۲۳۰ هزار عدد گل، برای تولید یک کیلو گرم زعفران خشک (پوشالی) 101/8 کیلو گرم گل تازه معادل ۲۲۱ هزار عدد گل و برای تولید یک کیلو گرم زعفران خشک (دسته) 78/5 کیلو گل تازه معادل ۱۷۰ هزار عدد گل مورد نیاز می باشد. از سویی هر یکصد گرم زعفران دسته کامل خشک شامل 25/5 گرم خامه و 74/5 گرم کلاله است.

  • 1 کیلوگرم گل تازه ≈ 2173 عدد گل
  • 105/4 کیلوگرم گل تازه ≈ 230000 عدد گل تازه ≈ 1 کیلوگرم کلاله خشک (زعفران سرگل)
  • 101/8 کیلوگرم گل تازه ≈ 221000 عدد گل ≈ ا کیلوگرم زعفران خشک (پوشال)
  • 78/5 کیلوگرم گل تازه ≈ 170000 عدد گل ≈ 1 کیلوگرم زعفران خشک (دسته)
  • 100 گرم زعفران دسته کامل ≈ 25/5 گرم خامه + 74/5 گرم کلاله
  • 1 کیلوگرم گل زعفران ≈ 45 گرم کلاله تازه (زعفران تر)
  • ا کیلو گل زعفران ≈ 2000 الی 2700 عدد گل ≈ 2/7 الی 3/7 مثقال کلاله خشک ≈ 12/55 الی 16/37 گرم ≈ سه مثقال