1- استانداردهای زعفران

وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می گویند. استانداردها دارای چهار محورهای کاملا مجزاء، یعنی «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی و انطباقها» و «مسئولیتهای اجتماعی» می باشند.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مرجع رسمی تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها در ایران، در خصوص زعفران ۱۳ استاندارد تدوین نموده است که عناوین آنها به شرح زیر می باشد.

 • عملیات خوب کشاورزی ایران (ایران گپ) زعفران، شماره استاندارد ۱۶۵۳۶
 • زعفران، آیین کار برداشت و فراوری تا قبل از بسته بندی، شماره استاندارد ۵۲۳۰
 • روش نمونه برداری زعفران، شماره استاندارد ۳۶۵۹
 • زعفران، ویژگی ها، شماره استاندارد ۲۵۹ -۱
 • زعفران، روش های آزمون، شماره استاندارد ۲۵۹ -۲
 • میکروبیولوژی زعفران، ویژگی ها، شماره استاندارد ۵۶۸۹
 • ادویه و چاشنی، زعفران، اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد، شماره استاندارد ۱۲۱۸۵
 • افشانه زعفران، ویژگی ها و روش های آزمون، شماره استاندارد ۱۷۰۳۴
 • دم نوش، مخلوط معطر گیاهی بر پایه زعفران، ویژگی ها و روش های آزمون، شماره استاندارد ۱۳۹۶۶
 • زعفران، آیین کار تجهیزات و تأسیسات کارگاه های بسته بندی، شماره استاندارد ۵۰۹۷
 • زعفران، سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی پس از برداشت تا بسته بندی، راهنما، شماره استاندارد ۶۷۶۲
 • زعفران، کیسه های قابل انعطاف چند لایه با پایه فویل آلومینیوم، ویژگی ها و روش های آزمون، شماره استاندارد ۷۳۴۵
 • مواد افزودنی، زعفران، تعیین اسانس، روش آزمون، شماره استاندارد ۷۰۰۱