1- بیماریهای زعفران

پیاز زعفران ممکن است مورد حمله قارچ های متفاوتی به شرح زیر قرار گیرند:

1-1- بیماری زوال زعفران

بیماری زوال زعفران (Rhizoctonia Violaceae- Tul) در اثر پیدایش ریزوکتونیا ویولاسه در پیاز به وجود می آید. این قارچ به سطح پیاز حمله کرده بر روی آن لکه های ارزنی شکل سرخ رنگ ایجاد و به تدریج به داخل بنه نفوذ می کند. نفوذ این قارچ به داخل پیاز موجب بر آمدگی هایی در سطح آن و پوسیدن و خشک شدن برگ ها می گردد. این قارچ محصولات دیگری چون سیب زمینی، چغندرقند و یونجه را نیز مورد حمله قرار می دهد. کشاورزان با این بیماری به روش های زیر مبارزه می کنند:

1- عدم کاشت پیاز زعفران پس از گیاهان هم میزبان

2- جمع آوری و سوزاندن پیازهای زعفران آلوده

3- ضدعفونی کردن زمین با سولفور دو کربن به مقدار ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار

4- عدم کاشت پیاز زعفران در زمین های آلوده برای مدت شش تا هشت سال

2-1- بیماری سیاهک زعفران

عامل بیماری سیاهک زعفران (Tacon) قارچی به نام فوماگو (Fumago) است. این قارچ بر روی برگ های زعفران نشو و نما می کند و کم کم به پیاز زعفران می رسد. با این بیماری به روش زیر مبارزه می شود:

1- جمع آوری و سوزاندن برگ ها و پیازهای آلوده

2- ضد عفونی پیازها را پیش از کاشت با سموم مناسب در مقابل بیماری های قارچی

3-1- بیماری ورم پیاز

بیماری ورم پیاز (Fausset)، تولید ورم های شاخی در سطح پیاز می کند، در این وضعیت پیازها معمولا کوچکتر از حد طبیعی شده و در ضمن خود بوته نیز کوتاه تر از حد طبیعی می شود.