1- آلودگی زعفران

1-1- آلودگی های میکروبی

یکی از مشکلات اصلی محصول زعفران آلودگی آن به انواع میکروارگانیسم ها می باشد که معضل بزرگی برای واحدهای فراوری و بسته بندی زعفران و همچنین صادرات محصول است. ویژگی های میکروبی زعفران بر اساس جدول 1 تعیین می شود و باید با استاندارد ملی مربوطه مطابقت داشته باشند.

جدول 1- ویژگی های میکروبی زعفران

جدول ویژگی های میکروبی زعفران

2-1- ویژگیهای شیمیایی

این ویژگی ها و سایر ویژگی های زعفران رشته ای و رشته ای بریده باید با جدول 2 مطابقت داشته باشند.

جدول ۲- ویژگی های شیمیایی زعفران

جدول ویژگی های شیمیایی زعفران

3-1- آلودگی به فلزات سنگین

فلزات سنگین از جمله سرب، جیوه، آرسنیک و کادمیوم از راه معادن، پسابهای صنعتی، کودهای شیمیایی و آفت کش ها و در اثر مصرف، وارد چرخه غذایی انسان می شود. این فلزات سمی در ارگان های بدن به ویژه کلیه تجمع پیدا کرده و در نتیجه باعث نارسایی کلیوی می شود. نکته مهم درباره فلزات سنگین این است که گرچه در طی گذر از دستگاه گوارشی یا ذخیره در بافت های حیوانی دچار تغییر می شوند اما با این حال متابوليزه نمی شوند.

مقدار فلزات در گیاهان و از جمله در زعفران به خصوصیات ژئوشیمیایی خاکی و توانایی آن گیاه در جذب و تجمع فلزات در بافت های خود بستگی دارد. از منابع دیگر آلودگی گیاهان به فلزات می توان بارندگی، گرد و خاک اتمسفر، کودها و مواد شیمیایی محافظت کننده گیاه اشاره کرد که می توانند توسط برگهای گیاه جذب شوند (۵). بعضی از فلزات نقش مهمی در زندگی گیاه ایفا می کنند. مثلا روی، منگنز و آهن کوآنزیم های مهمی هستند. مس به آمینواسیدها متصل شده و منگنز و سلنیوم به بعضی از بیوماکرومولکولها چسبیده و تولید کئوردیناسیون می کنند. حد مجاز آلاینده های فلزی مطابق جدول 3 می باشد.

جدول ۳- آلوده کننده های فلزی موجود در زعفران

جدول آلوده کننده های فلزی موجود در زعفران

4-1- باقيمانده سموم در زعفران

استفاده غیر کارشناسی و بیش از اندازه از کود و سموم شیمیایی محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک را به محصولاتی خطرناک تبدیل کرده است. باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی گاهی به حدی زیاد است که حتی بر طعم محصولات نیز تأثیر می گذارد، پس از مصرف این محصولات توسط فرد بیماری ها و عوارض غیر قابل جبرانی از جمله انواع سرطان ها ایجاد می شود و کارشناسان امر وجود محصولات ناسالم را یکی از مهم ترین علت های شیوع سرطان در کشور می دانند.

در کشورهای توسعه یافته دنیا سال ها است که مصرف سم و کود شیمیایی به صورت قابل توجهی کاهش یافته است، اما روند رو به رشد استفاده از این سموم هنوز در ایران ادامه دارد و البته قاچاق سموم و کودهای شیمیایی نیز به این امر دامن می زند.

در حال حاضر استفاده بی رویه از سموم شیمیایی نظیر انواع علف کش ها، کنه کش ها و غیره در زعفران باعث تشخیص باقیمانده این سموم در برخی از نمونه های زعفران گردیده که می تواند بر کیفیت محصول و تجارت آن به شدت تأثیر گذار باشد.