1- عمق و جهت کاشت مناسب زعفران

تعیین عمق کاشت مناسب نیز یکی دیگر از راهکارهاي افزایش عملکرد زعفران در واحد سطح زمین میباشد. بر اساس تجربیات موجود و مطالعات صورت گرفته عمق کاشت 15 تا 20 سانتیمری جهت زراعت زعفران توصیه می شود. عمق کاشت کمتر از 15 سانتیمتر باعث آسیب پذیری بنه ها در زمستان نسبت به یخ زدگی و در تابستان نسبت به گرمازدگی می‌شود. همچنین عارضه هویجی شدن و ریز شدن پیازها که بیشتر در عمق کشت های کم اتفاق می افتد، صفت نامطلوبی برای تولید زعفران است (شکل 1). زیرا این عارضه و رشد غیر طبیعی آن باعث می شود که مواد غذایی و آب که بایستی جهت افزایش سایز پیاز دختری مصرف شود، به این غده هویجی منتقل شده و پیازهای دختری بسیار ریز و در سال بعد فاقد گلدهی باشند. با کاشت عمیق تر از 20 سانتیمتر بنه ها نیز ممکن است در سبز شدن این گیاه و خروج گلها ازخاك اختلال ایجاد کند و باعث افت شدید عملکرد شود. بر این اساس با در نظر گرفتن عمق بهینه می توان علاوه بر حصول بیشترین عملکرد، کمترین خسارت کنه را نیز در خاك مشاهده نمود. در خصوص جهت کشت بنه زعفران نیز تحقیقات حاکی از این است که عدم امکان قرار دادن بنه با راس در جهت بالا منجر به تأخیر در سبز شدن و کاهش تولید میگردد.

آموزش 0 تا 100 کاشت زعفران; آموزش تصویری زعفران; آموزش رایگان کشت زعفران; عمق کاشت بنه;

شکل 1- عارضه هویجی شدن پیاز زعفران به خاطر عمق کم در موقع کاشت