1- مراحل رشد گیاه زعفران

مطالعات فنولوژی گیاه زعفران برای درک تأثیر عوامل آب و هوایی در رشد رویشی، گلدهی و باردهی گیاهان و همچنین در بسیاری از موضوعات علمی مانند زراعت و گیاه شناسی وهمچنین در زمینه اقلیم شناسی مورد استفاده قرار گیرد. شش مرحله رشد اصلی شامل شروع سبز شدن، ظهور برگ های غلافی (کاتافیل) و گل، ظهور و رشد گیاه، بنه های جایگزین (پیازهای دختری) و پیری گیاه و خوابیدن بنه می باشد. هر مرحله رشد اصلی به مراحل رشد ثانویه تقسیم می گردد. برای درک بهتر این نمودار و سیستم کد گذاری، برای هر کد تشریح و نمونه تصاویری گنجانده شده است.

نمودار مراحل رشد فنولوژیکی گیاه زعفران

نمودار 1- مراحل فنولوژیکی رشد گیاه زعفران (چرخه زندگی سالانه گیاه زعفران)

جدول 1- تشریح کد مراحل فنولوژیکی رشد گیاه زعفران در نمودار 1 (چرخه زندگی سالانه گیاه زعفران)

جدول مراحل رشد گیاه زعفران

شکل 1- تصاویر مربوط به مراحل فنولوژیکی رشد گیاه زعفران در نمودار 1