1- تاریخ کاشت بنه (پیاز) زعفران

تعیین زمان مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه براي کاشت زعفران براي دستیابی به عملکرد بیشتر ضروریست. محدوده زمانی انتقال و کاشت بنه زعفران از شروع دوره رکود بنه ها (پس از خزان بوته) یعنی از نیمه اردیبهشت تا اواسط مهرماه می باشد. با این حال نیمه اردیبهشت تا اوایل تیرماه که دوره خواب کامل و حقیقی پیاز زعفران بوده و هوا نیز خیلی گرم نشده، بهترین موقع در آوردن پیاز از مزرعه قبلی و انتقال و کشت آن در مزرعه جدید است. توصیه می شود یک تا دو هفته پس از در آوردن پیازها، اقدام به کشت آنها در مزرعه جدید گردد. از اواسط تیر و مرداد ماه به دلیل گرماي هوا و کاهش رطوبت زمین باید از کاشت زعفران خودداري شود زیرا ممکن است پیازها در اثر از دست دادن رطوبت آسیب ببینند. همچنین تأخیر در کشت پیازها موجب ظهور ریشه ها و خسارت به رشد بهینه آنها می شود. با وجود این که در صورت وجود شرایط رطوبتی و دمایی مناسب میتوان بنه ها را تا چندین ماه نگهداري کرد اما جابجایی پیازها در شهریور تا اواسط مهر ماه نیز به گل آوری همان سال شديدا لطمه می زند زیرا این دوره با دوره خواب ظاهری و رشد اولیه زعفران همزمان بوده و به تشکیل گل در داخل جوانه صدمه می زند و گل آوری بسیاری از پیازها را در همان سال اول از بین می برد و این بلائی است که اکثر زعفران کاران سنتی به آن گرفتار هستند و باید آن را تغییر دهند. در نهایت باید به این نکته هم توجه نمود که چنانچه شرایط محل نگهداري بنه ها در فاصله زمانی بین برداشت تا کاشت دوباره از لحاظ دمایی مناسب نباشد ممکن است تولید گل زعفران در سال اول به کلی متوقف گردد.