1- تراکم کاشت مناسب زعفران

در بوم نظام هاي زراعی شناخت عوامل افزایش دهنده کمیت و کیفیت محصول امري الزامی بوده که باید جهت دستیابی به عملکرد مطلوب مورد توجه قرار گیرد. تعیین تراکم بهینه یکی از عوامل موثر بر افزایش کارایی استفاده از منابع موجود و افزایش عملکرد زعفران در واحد سطح است. تراکم بوته در واحد سطح بسته به روش کشت (ردیفی، تصادفی و کپه اي)، عادت زارعین و اندازه بنه از 1/5 تا 10 تن در هکتار متغیر است ولی اکثر پژوهشهاي انجام یافته تراکم 50 بوته در متر مربع (حدود 5 تن در هکتار) را در کشت ردیفی براي حصول حداکثر عملکرد زعفران توصیه نمودند. با این حال باید به این موضوع توجه کرد که میزان بنه مورد نیاز به ویژه بسته به عمر مفید مورد نظر مزرعه یا سایر عوامل و محدودیت ها متفاوت است. در نهایت با توجه به اینکه عملکرد زعفران در سال اول از نظر اقتصادي توجیه پذیر نمی باشد؛ به نظر میرسد که بتوان با کاهش سن مزارع تحت کشت تا چهار سال و استفاده از الگوهاي کشت پر تراکم علاوه بر حصول عملکرد بالاتر در سال زراعی اول و کاهش طول دوره بین کاشت تا اقتصادي شدن عملکرد، به سودآوري قابل ملاحظه تري در دوره کشت دست یافت. عملکرد بدست آمده با تراکم بالاتر طی سالهای اول اهمیت بیشتری دارد و از سال های چهارم و بعد از بازده کاسته می شود. به عنوان یک قاعده سرانگشتی تراکم حدود 5 تا 7/5 تن (تنظیم فاصله بین ردیف در محدوده 20-15 سانتیمتر و فاصله بین بنه ها 5 تا 10 سانتیمتر) عمکرد خوبی را به دنبال خواهد داشت.

آموزش 0 تا 100 کاشت زعفران; آموزش رایگان کشت زعفران; آموزش تصویری زعفران; تراکم بنه; تعداد پیاز زعفران در هر هکتار; اثر روش، تراكم و عمق كاشت بر عملكرد و مدت بهره برداري; بررسي اثرات روش كاشت و تراكم پياز بر ميزان عملكرد; تراکم کاشت زعفران; کشت آرمانی زعفران چیست و چه مزایایی دارد;

شکل 1- مزرعه ای با تراکم کشت مناسب