1- انتخاب پیاز (بنه) مناسب برای کشت زعفران

بنه های زعفران کروی و دارای بافت سفید گوشتی سفت است. بنه ها با الیاف نازک قهوه ای پوشیده شده و ضخامت آنها به سمت لایه های خارجی افزایش می یابد. این لایه های نازک برای محافظت از بنه است. بنه های زعفران اندازه های مختلفی دارند و وزن آنها از 2 تا 40 گرم متغیر است. جدول 1 خصوصیات فیزیکی بنه های زعفران را در یک نمونه موردی نشان می دهد. خصوصیات فیزیکی آنها شامل ابعاد ، قطر هندسی ، قطر حساب ، کروی ، تراکم ذرات و فله و همچنین ضریب اصطکاک ایستا آورده شده است.

جدول 1- خصوصیات فیزیکی بنه (پیاز) زعفران در یک نمونه موردی

خصوصیات فیزیکی بنه زعفران; ابعاد پیاز زعفران; قطر هندسی کورم; قطر حسابی بنه زعفران; کرویت پیاز زعفران; تراکم ذرات و فله سوخ زعفران; ضریب اصطکاک ایستا کورم زعفران;

با توجه به اینکه تکثير زعفران از طريق بنه (کورم، سوخ یا پیاز) صورت مى‌گيرد. بنه‌های سالم و بدون آسیب با وزن ۸ گرم یا بیشتر و قطر 3 سانتی متر، جوانه انتهایى سالم و بدون پوسيدگى براى کاشت مناسب هستند. هر چه بنه درشت‌تر باشد محصول به‌دست آمده مرغوب‌تر و عملکرد سال‌هاى ابتدائى کشت بيشتر خواهد بود. با این حال از بنه متوسط با وزن 6 گرم و قطر 2.5 سانتی متر نیز می توان در صورت نبود بنه بزرگ استفاده کرد. از این رو معمولاً بنه‌ها را از مزارع ۳ تا ۴ ساله انتخاب مى‌کنند. البته عمر مفید گلدهی مزارع زعفران به تراکم اولیه کاشت و مدیریت کشت نیز وابسته بوده و می تواند به 5 سال یا بیشتر نیز برسد. در پایان این دوره، به دلیل تکثیر گسترده بنه ها، فضای ناکافی برای رشد رویشی بنه ها و ضعیف شدن خاک باید بنه های زعفران کنده شده و به زمین جدیدی منتقل شود. در غیر این صورت علاوه بر کاهش شدید در عملکرد گلدهی، بنه‌هاى جدید نیز به‌صورت گروهى از بنه‌هاى ريز و درشت متراکم در می آيند.